Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona

BDiW - Hisenda

9 registres trobats.

 1. Agencia Tributaria

  • Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Espanya)
  • Organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal i duaner, així com dels recursos d'altres administracions i ens públics, nacionals o de la Unió Europea, la gestió dels quals se li encomani. Informació institucional, liquidació d'impostos online, normativa, estadístiques i en general informació fiscal d'interés per a ciutadans i empreses.
  En_linia
    Accedeix: http://www.agenciatributaria.es/
 2. Agència Tributària de Catalunya

  • Agència Tributària de Catalunya
  • Informació institucional, publicacions, normativa reguladora, oficines.
  En_linia
    Accedeix: http://www.atc.gencat.cat/
 3. El Consell Tributari

  • Consell Tributari Municipal (Barcelona)
  • Òrgan d'assessorament i control de l'Ajuntament de Barcelona especialitzat en matèria de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic. A més de la informació de caire institucional, hi trobem les memòries i dictàmens del Consell, organitzats per temes, i un recull de normes tributàries d'aplicació a l'administració local.
  En_linia
    Accedeix: http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellTributari
 4. E-tributs

  • Catalunya. Generalitat. Direcció General de Tributs
  • Portal tributari amb l'objectiu d'esdevenir l'oficina virtual de l'Agència Tributaria de Catalunya. Liquidació d'impostos online i altres tràmits, normativa, models i formularis, consultes...
  En_linia
    Accedeix: http://www.e-tributs.net
 5. Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona : tràmits, informació i serveis d'ajuda en línia

  • Institut Municipal d'Hisenda (Barcelona)
  • Informació sobre la gestió, recaptació, tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Barcelona. Calendari del contribuent de l'any en curs. Informació i definició sobre els diversos impostos de la ciutat; com fer la sol·licitud, documentació a aportar, altes, baixes... i com es poden fer els tràmits via internet.
  En_linia
    Accedeix: http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/
 6. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

  • Espanya. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
  En_linia
    Accedeix: http://www.seap.minhap.gob.es/es/index.html
 7. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Normativa

  • Espanya. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
  • Normativa relacionada amb les funcions pròpies del Ministeri, classificada segons la matèria. Inclou legislació estatal i comunitària, sobre els següents àmbits temàtics entre d'altres: administració electrònica, cadastre, certificats digitals, contractació pública, defensa de la competència, estadístiques, finançament autonòmic, finançament local, pressupost i despesa pública, comptabilitat pública, recursos queixes i suggeriments, tributs.
  En_linia
    Accedeix: http://www.meh.es/es-ES/Normativa y doctrina/Normativa
 8. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Doctrina

  • Espanya. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
  • Recopilació de la doctrina emesa per la Direcció General de Tributs, Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, així com les publicacions que s'ofereixen en aquesta matèria.
  En_linia
    Accedeix: http://www.meh.es/es-ES/Normativa y doctrina/Doctrina
 9. Normadoc : normativa y doctrina de economía y hacienda

  • Espanya. Ministerio de Hacienda y Función Pública
  • Cercador de normativa i doctrina contingudes en diferents bases de dades dels dos ministeris. Aquestes contenen tant disposicions emeses per la Unió Europea, el Govern d'Espanya i les diferents comunitats autònomes; com resolucions, consultes, dictàmens i informes emanats d'òrgans concrets del Ministeri. El nexe comú de tots ells és el seu contingut, el propi de les competències del Departament
  En_linia
    Accedeix: http://www.meh.es/es-ES/Normativa y doctrina/Normativa