Operadors

Els operadors permeten enfocar la cerca vinculant termes de cerca i definint les relacions entre ells. La biblioteca-e reconeix els següents tipus d'operadors.

Alguns operadors tenen preferència sobre d'altres en cercar en el catàleg; vegeu la preferència dels operadors per a més informació.

A més, la biblioteca-e no permetrà cercar operadors quan estiguin al principi o al final d'una expressió de cerca i que no estiguin entre cometes.

Operadors booleans

Els operadors booleans (AND, NOT, OR, XOR) localitzen aquells registres que contenen els termes coincidents en un dels camps especificats o en tots els camps especificats. Cal utilitzar operadors booleans per connectar paraules o frases entre més d'un camp de text, o cal utilitzar operadors booleans per connectar paraules o frases dins d'un camp de text.

Operadors de posició

Els operadors posicionals (SAME, WITH, NEAR, ADJ) localitzen registres en els quals els termes de cerca estiguin en proximitat dins del registre bibliogràfic. Els operadors posicionals es poden utilitzar per connectar paraules o frases dins d'un camp de cerca però no entre camps de cerca.

Operadors relacionals

Els operadors relacionals (<, >, =, <>, <=, >=) permeten cercar expressions numèriques. Cal utilitzar els operadors relacionals tancant un nom de camp o d'etiqueta entre claus { }, tot introduint després un operador relacional i un número.

Operador Definició
< menor que
> major que
= igual a
<> diferent de
<= menor que o igual a
>= major que o igual a

Per exemple, si es tecleja "{DATE} < 991022", Unicorn cerca registres el camp de Data dels quals contingui valors menors que 991022.

Preferència dels operadors

Quan l'expressió de cerca consisteix en una combinació de termes, es pot definir l'ordre en què se cerquen aquests termes. Si dos operadors estan en el mateix nivell a la llista, la biblioteca-e cerca primer el terme de l'esquerra, després el de la dreta. Vegeu la següent llista de preferència dels operadors, de major a menor preferència.

=
<>
<
<=
>
>=
NEAR, ADJ
WITH
SAME
AND, NOT
XOR, OR

Continguts

Més Consells de cerca
Sinònims d'índex de paraula clau
Caràcters especials
Entrades específiques
Substitució i truncament