El meu compte

A El meu compte es pot veure informació sobre transaccions actuals de la biblioteca, es pot canviar el Número d'Identificació Personal (PIN), es pot canviar l'adreça que la biblioteca té en el registre d'usuari, o es poden renovar préstecs.

Cada biblioteca autoritzada té un registre d'usuari, que identifica l'usuari i conté informació sobre l'activitat de circulació de l'usuari. La biblioteca-e fa referència a un registre d'usuari basat en l'ID d'usuari introduït. Cada registre d'usuari també conté un Número d'Identificació Personal (PIN) que assegura que l'activitat amb la biblioteca és confidencial.

Si encara no s'ha identificat, el sistema demanarà aquesta identificació per a la biblioteca-e en intentar canviar la informació d'El meu Compte. Aquesta identificació sols és vàlida per a la transacció actual.

Continguts

Més sobre El meu compte
Cancel·lar una reserva
Canvi d'adreça
Canvi de PIN
Connexió/Desconnexió
Renovar préstecs
Revisar el compte
Sol·licituds d'usuari
Veure missatges de la biblioteca i sol·licituds

Més sobre Catàleg de la biblioteca
Contactar amb nosaltres
Biblioteca digital
Troba-ho ràpid!
Necessito material
Biblioteca infantil
Portal del coneixement
Reserva acadèmica
Cerca